Структура виховної роботи

Головне завдання виховної діяльності закладу - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку. Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

     Педагогічний колектив школи працює за такими напрямками виховної роботи:

1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави: (патріотизм,
національна свідомість, правосвідомість,
політична культура, культура міжетнічних відносин.

2. Ціннісне ставлення до людей.
3. Ціннісне ставлення до природи.
4. Ціннісне ставлення до мистецтва.
5. Ціннісне ставлення до праці.
6. Ціннісне ставлення до себе: (до свого фізичного „Я”, психічного „Я”, соціального „Я”).

Завдання виховної системи:

·         Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

·         Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

·         Розвивати дитяче врядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

·         Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

·         Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

·         Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

·         Виховання громадянської свідомості через учнівське  врядування, формування активної життєвої позиції.

·         Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

·         Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

·         Національно-патріотичне виховання.

·         Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.

·         Культурологічне виховання.

·         Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи школи забезпечує:

·         активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

·         організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

·         розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

·         згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

·         соціальну захищеність і підтримку учнів;

·         співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

·         співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

·         концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для приоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат — випускника  Школи , який повинен володіти наступними якостями, вміннями.

Основними принципами організації виховного простору школи є:

·         Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної участі у виховному просторі;

·         Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних технологій життєтворчості.

·         Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховному просторі.

·         Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої компетентності.

·         Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі;

Актуально: 2019-2020 навчальний рік

Лист МОН України від 16.08.2019 №1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році"

o    Інформаційні матеріали щодо створення безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 н. р.

o    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII.

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657- VIII (лист МОН від 29.01.2019 № 1/19-881).

o    Методичний посібник «Кодекс безпечного освітнього середовища».

o    Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами.

o    Методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480).